zaoszczędzone pieniądze po skorzystaniu ze wzoru wniosku zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS

                                                                                ………..(miejscowość), dnia …………….

Do:

(należy wskazać podmiot,

do którego składany jest wniosek,

np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Wnioskodawca: ……………….(imię, nazwisko), ul. ……………

 

Wniosek o zwolnienie z odpłaty za DPS

 

Na zasadzie art. 64 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) [1] wnoszę o:

 1. zwolnienie wnioskodawcy w całości z jakichkolwiek opłat za pobyt …………… (imię, nazwisko osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej), w Domu Pomocy Społecznej w ………………. od dnia ……………….
 2. względnie na wypadek nie uwzględnienia wniosku, jak w pkt 1 petitum niniejszego pisma, wnoszę o zwolnienie wnioskodawcy w części z opłat za pobyt …………….. w Domu Pomocy Społecznej w ………….,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów, a to:

………………………………,(dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, np. wskazujące wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz wysokość usprawiedliwionych wydatków, w tym faktury Vat, umowy kredytowe, zaświadczenia z banków; wskazujące niewłaściwe postępowanie osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej względem wnioskodawcy, w tym nie płacenie alimentów)

Uzasadnienie

 

Rażące naruszanie obowiązku alimentacyjnego – uwagi ogólne

Wolą ustawodawcy jest, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej pozostawało w kolizji z zasadami współżycia społecznego z powodu rażącego naruszenia przez rodzica obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub innych obowiązków rodzinnych. Aktualnie (celem rozwiania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie) w art. 64 pkt 7 u.p.s. wprost wskazano, iż naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych przez osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej względem osoby zobowiązanej do ponoszenia przedmiotowych opłat, stanowić będzie podstawę do zastosowania rzeczonego artykułu [2].

Założeniem ustawodawcy było, aby treść art. 64a u.p.s. przeciwdziałała poczuciu niesprawiedliwości w stosunku do dzieci zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, oraz pozwalała dzieciom, w stosunku do których rodzice przez całe życie postępowali w sposób naganny, lekceważąc swoje obowiązki, nie ponosić kosztów utrzymania rodziców w domu pomocy społecznej[3].

Rażące naruszanie obowiązku alimentacyjnego przez …

Wyjaśniam, że na ………………został nałożony obowiązek płacenia alimentów w wysokości ……. zł w perspektywie miesiąca. Mimo powyższego …….. nie poczuwał się do ich płacenia.

….latami w sposób rażący nie czynił zadość obowiązkowi alimentacyjnemu ciążącemu na nim względem wnioskodawcy.

Obciążenie wnioskodawcy przedmiotowymi opłatami, w sytuacji, gdy nastąpiło rażące naruszanie przez ……… obowiązku alimentacyjnego, pozostawałoby w opozycji do zasad współżycia społecznego i  wartości chronionych przez porządek prawny. Jak zauważył SN w uchwale z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60, „zawinione zachowania są powszechnie potępiane w społeczeństwie i nie można zakładać, ażeby osoba doznająca krzywdy w każdym przypadku mimo to zobowiązana była do świadczenia alimentów na rzecz osoby ją krzywdzącej, tylko dlatego, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, małżeństwa albo z innych więzów, z którymi ustawa łączy ten obowiązek” (por także I. Sierpowska [w:] Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. VI, LEX/el. 2021, art. 64).

Nieprawidłowość w realizacji przez ……………………realizacji ww. obowiązku alimentacyjnego została potwierdzona orzeczeniami kompetentnych w tej materii podmiotów, w tym …

Rzeczone rażące naruszanie przez ………… obowiązku alimentacyjnego względem wnioskodawcy, determinuje zasadność zwolnienia w całości wnioskodawcy od ponoszenia przedmiotowych opłat.

Naruszanie obowiązku szacunku rodziców względem dzieci – uwagi ogólne

Truizmem będzie przypomnienie, iż stosownie do treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.10.2018 r., I OSK 2776/17, LEX nr 2582302 postawa rodzica wobec dziecka zobowiązanego do ponoszenia opłat za dom pomocy społecznej, w tym brak alimentacji stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia, jak w art. 64 u.p.s. (por. także wyrok WSA w Rzeszowie z 12.03.2019 r., II SA/Rz 1403/18, LEX nr 2651888, wyrok WSA w Rzeszowie z 12.03.2019 r., II SA/Rz 1403/18, LEX nr 2651888, wyrok WSA w Kielcach z 13.05.2021 r., II SA/Ke 166/21, LEX nr 3182524, wyrok WSA w Warszawie z 25.11.2020 r., I SA/Wa 1135/20, LEX nr 3167296). Aktualnie na zasadzie art. 64 pkt 7 u.p.s. organ pomocy społecznej może udzielić zwolnienia zstępnym, którzy w przeszłości byli rażąco zaniedbywani przez swoich rodziców, a nie mają orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej ani o oddaleniu powództwa o zasądzenie alimentów (I. Sierpowska [w:] Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. VI, LEX/el. 2021, art. 64).

Zdaniem WSA w Łodzi z 29.09.2016 r., II SA/Łd 366/16, LEX nr 2154494, „sytuacja rodzinna osoby zobowiązanej (art. 61 u.p.s.) również ma wpływ na ustalenie zakresu tego obowiązku. Przy tym ustawodawca nie sprecyzował, co kryje się pod pojęciem sytuacji rodzinnej. W ocenie sądu skarżąca trafnie wskazuje na to, że są to również okoliczności podnoszone przez nią, związane z wieloletnim brakiem relacji rodzinnych z babką ojczystą.”

Naruszanie obowiązku szacunku rodziców względem dzieci przez …

Stosownie do treści art. 87 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)[4] ……… był zobowiązany do szacunku i wspierania wnioskodawcy, a na zasadzie art. 113 § 1 k.r.o. do utrzymywania z nim kontaktów, czemu zadość nie uczynił. 

Rzeczone rażące naruszanie przez ………… obowiązku szacunku rodziców względem dzieci, w tym obowiązku utrzymywania kontaktów z wnioskodawcą, determinuje zasadność zwolnienia w całości wnioskodawcy od ponoszenia przedmiotowych opłat.

Koszty utrzymania wnioskodawcy

Informuję, iż wynagrodzenie wnioskodawcy to kwota ok. … zł netto w perspektywie miesiąca Należy uwzględnić sezonowość branży w jakiej pracuje Wnioskodawca.

Koszty związane z utrzymaniem wnioskodawcy, liczone w perspektywie miesiąca to:

 • …zł tytułem wydatków na wyżywienie oraz
 • … zł tytułem opłat mieszkaniowych i abonamentowych[5], a także
 • ok. … zł tytułem kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodu, w tym koszty zakupu paliwa celem podróży do i z pracy (ok. .. zł/m), ubezpieczenia, przeglądu, napraw, serwisu, oraz
 • …zł tytułem spłaty kredytu i pożyczki;
 • …zł tytułem kosztów zakupu środków czystości / chemii gospodarczej / artykułów gospodarstwa domowego,
 • … zł tytułem kosztów usług fryzjerskich, środków higienicznych,
 • … zł tytułem wydatków na rozrywki, np. wyjścia do kina z narzeczoną, oraz
 • … zł tytułem wydatków na ubrania, obuwie, kosmetyki.

Stosownie do treści wyroku WSA w Krakowie z 4.12.2019 r., III SA/Kr 613/19, LEX nr 2756640 zadaniem organu stosującego art. 64 u.p.s jest ocena, czy koszty utrzymania wnioskodawcy pokrywają się z wielkością uzyskiwanego przez niego dochodu.

Zważyć należy, iż w ostatnim okresie ceny towarów i usług konsumpcyjnych znacznie wzrosły.

Wobec powyższego, wnioski jak w petitum niniejszego pisma są konieczne i uzasadnione.                                                                                                                                 Podpis

Załączniki:

1)…………..

2)………….. (należy wymienić dokumenty załączone do wniosku).

[1} dalej u.p.s.

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

[3] Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, Druk nr 3473, dostępny: https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/9346BBFDB97F4E05C1257E60002C0EEF/%24File/3473.pdf

[4] Zwanej dalej „k.r.o.”

[5] W tym opłata za Internet, telefon,  gaz, prąd, ogrzewanie, wodę i kanalizację.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS to niejedyny wzór, z którego mogą Państwo skorzystać. Więcej moich wzorów i artykułów, w tym dotyczących zwolnienia z opłat za DPS jest dostępnych tutaj.

Jeśli mój artykuł okazał się przydatny możesz (oczywiście nie musisz) docenić moją osobę i postawić mi kawę: https://buycoffee.to/radcaprawnybochnia.pl

Published by

Wojciech Dmitrowski

Zwrot majątku od ex partnera/ki – czy to możliwe? - radca prawny Dmitrowski wyjaśnia
Poprzedni Zwrot majątku od ex partnera/ki – czy to możliwe?
Następny Jak uniknąć opłat za DPS?
Prawnik z Bochni wyjaśnia Jak uniknąć opłat za DPS?

One Comment