Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Trafiały do mnie osoby, pytające, czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne albo zasiłek dla opiekuna także mają prawo do emerytury. 

Czy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne?

Tak. Następuje to, także względem składek na ubezpieczenie rentowe.

Kto opłaca składkę emerytalną?

Zasadniczo, to wójt, bądź burmistrz lub prezydent miasta opłaca ww. składkę.

Kiedy ww. organy nie będą opłacać składek?

Nastąpi to, jeżeli opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Czy rolnik może mieć opłacane ww. składki?

Tak. Osoba, która podlegała ubezpieczeniu, jako rolnik lub jego domownik mogą mieć  opłacane ww. składki. Osoby te mają wybór, czy chcą być nadal ubezpieczone w KRUS-ie, czy w ZUS-ie. W  pierwszym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do KRUS. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu jest on dostępny pod adresem: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/ubezp/wnioski/Wniosek_o_objecie_ubezpieczeniem_emerytalno-rentowym_w_zwiazku_z_pobieraniem_swiadczenia_lub_zasilku_2015.pdf. Złożenie tego wniosku jest zasadne przykładowo, gdy dana osoba chce uzbierać 25 lat składkowych uprawniających do emerytury z KRUS-u. Brak złożenia ww. wniosku spowoduje, że składki będą odprowadzane do ZUS-u.

Ww. osoby muszą zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

W jakim terminie ww. rolnik lub jego domownik powinien wnioskować o kontynuowanie odprowadzania  składek  do KRUS-u?

Co do zasady powinno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, bądź specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W wyjątkowych przypadkach można wnioskować o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku.

Przez jaki okres opłacane są ww. składki?

Następuje to przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Wynosi on odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W przypadku ww. rolników lub ich domowników, którzy wybrali ubezpieczanie w KRUS-ie nastąpi to przez okres pobierania powyższego świadczenia albo zasiłku, do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Od jakiej podstawy ww. składki są opłacane?

Składki te będą opłacane od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio:

  1. świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo
  2. zasiłku dla opiekuna.
Jak wysoką emeryturę otrzyma ww. opiekun?

Wysokość emerytury zależy od wielu okoliczności. Zależy ona, w tym od długości opłacania składek i wysokości otrzymywanych świadczeń.  Im dłużej składki emerytalne są odprowadzane , tym większą emeryturę możemy otrzymać. Im wyższe świadczenie otrzymuje opiekun, tym większą emeryturę może otrzymać. Przykładowo osoba otrzymująca świadczenie pielęgnacyjne ma szansę otrzymać wyższą emeryturę od osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy, gdy opłacały składki za ten sam okres. Jednak niemal każdy kto otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne (szczegóły tutaj

 Przydatne przepisy:

– art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, (na dzień sporządzania niniejszego artykułu dostępnej pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf) oraz

– art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. z 2020 r. 782 (na dzień sporządzania niniejszego artykułu dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910070024/U/D19910024Lj.pdf).

 

Published by

Wojciech Dmitrowski

Kobieta pomaga chodzić niepełnosprawnemu mężczyźnie
Poprzedni wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Następny RODO - dostosowanie dokumentacji do nowelizacji
RODO - dostosowanie dokumentacji do nowelizacji

Comments are closed.