Polityka prywatności

i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W KANCELARII RADCY PRAWNEGO WOJCIECHA DMITROWSKIEGO

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA I SPOSOBU KONTAKTOWANIA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojciech Dmitrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Rynek 9/18, 32-700 Bochnia.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub zgłaszania żądań dotyczących ich realizacji praw, proszę o kontakt:

 • osobisty w mojej siedzibie lub
 • za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@radcaprawnybochnia.pl lub
 • pod numerem telefonu: 785 425 551 lub
 • na adres: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Rynek 9/18, 32-700 Bochnia.

3. Żądanie może zostać zgłoszone także przez pełnomocnika.

4. Jeżeli nie będę w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwrócę się do Pani/Pana o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformuję o przyczynach tego działania. W przypadku, w którym żądanie miało formę  elektroniczną odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie.

6. Przechowuję informacje dotyczące Pani/Pana dotyczące zgłoszonego żądania, aby wykazać uczynienie przeze mnie zadość ciążącym na mnie obowiązkom wynikającym z przepisów prawa (tj. z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)

II. DEFINICJE

1. Na potrzeby tej Polityki prywatności przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Administrator –Wojciech Dmitrowski prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą
    Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego, NIP:868 186 65 19, REGON:
    122964025, e-mail: kontakt@radcaprawnybochnia.pl, nr telefonu: 785 425 551;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
    do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
    fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
    społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o
    lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za
    pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
    kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis/strona – strona WWW dostępna pod adresem: www.radcaprawnybochnia.pl;
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych,
    tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
    adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
    ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
    dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieram i przetwarzam Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

W szczególności zapewniam:

 • bezpieczeństwo, poufność i przejrzystość przetwarzania Danych osobowych;
 • zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia integralności i poufności danych, zapewniających ochronę przetwarzanych Danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych,
 • zabezpieczenie Pani/Pana Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania),
 • Pani/Panu dostęp do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych osobowych,
 • dbanie o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były jedynie przez niezbędny okres,
 • udzielenie informacji o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy jest to prawem nakazane,
 • zarejestrowanie wszystkich operacji na Danych osobowych,
 • podjęcie wszelkie niezbędnych działań, by także inne podmioty ze mną 
    współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
    bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na moje
    zlecenie,
 • prowadzenie na bieżąco analizy ryzyka i monitorowanie adekwatności stosowanych 
    zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń,
 • wdrażanie dodatkowych środków służących zwiększenia bezpieczeństwa Danych 
    osobowych, o ile jest to konieczne,
 • respektowanie obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego
 • poinformowanie o naruszeniu ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), gdyby do niego doszło, a takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności.

IV. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem (np. osobiście, za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub wideokonferencji) przetwarzanie danych odbywa się w celach i na podstawach prawnych niżej opisanych.

IV.1 DANE OSOBOWE KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW (LUB ICH PRZEDSTAWICIELI BĄDŹ PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH STATUS OSÓB FIZYCZNYCH)
 1. Przetwarzanie przeze mnie Danych osobowych moich klientów/kontrahentów (lub ich przedstawicieli bądź pracowników posiadających status osób fizycznych) odbywa się:
 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między Panem/Panią a Administratorem lub wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji takiej umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisów prawa, w tym podatkowego lub regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
  • w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
  • w celach związanych z obsługą informatyczną, w tym analizą Danych osobowych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony,  zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę,
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji, w tym celem monitoringu komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku podania przez Pana/Panią fakultatywnych Danych osobowych (innych niż niezbędne do osiągnięcia ww. celów podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. 2 DANE OSOBOWE OSÓB NIEZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI NA RZECZ ADMINISTRATORA LUB INNĄ ZAWARTĄ Z NIM UMOWĄ
 1. Przetwarzanie przeze mnie Pani/Pana Danych osobowych w sprawie niezwiązanej z usługami świadczonymi na moją rzecz lub inną zawartą ze mną umową, odbywa się:
 • wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt,
 • z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego lub na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
IV. 3 PROFILE NA PORTALACH FACEBOOK, LINKEDIN, KORZYSTANIE Z USLUG WIDEKONFERENCJI
 1. W związku z posiadaniem przeze mnie publicznych profili na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn przetwarzam dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje w celu:
 • umożliwienia Pani/Panu aktywności na profilach lub w celach statystycznych bądź analitycznych,
 • efektywnego prowadzenia profili poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z informowaniem o jego usługach,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
 • promowaniu mojej marki.

2. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook i LinkedIn).

3. W związku z wykorzystywaniem przeze mnie usług wideokonferencji Jitsi Meet przetwarzam dane, które pozostawiają osoby komunikujące się ze mną w ten sposób. Dane osobowe będę przetwarzane w celu umożliwienia nam wzajemnej komunikacji w celu, dla którego zorganizowałem, a Pan/Pani dołączył/a do wirtualnego spotkania, czyli w celu realizacji mojego i Pani/Pana uzasadnionego interesu we wzajemnej komunikacji (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli będę chciał zarejestrować nasze spotkanie, poinformuję Pana/Panią o tym.

IV.4 REKRUTACJA
 1. W przypadku prowadzenia przeze mnie procesów rekrutacyjnych Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a/ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (przesłanka z art. 6ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

b/ prowadzenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c/ prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Zostaną one usunięte nie później niż po upływie dwóch lat od ich otrzymania przez Administratora, chyba że zgoda została uprzednio wycofana;

d/ w celu sprawdzenia kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie u Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest sprawdzenie kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e/ w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( przesłanka z art. 6 ust. 1lit. f RODO).

2. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa pracy jest nierozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

3. Należy mi przekazywać Dane osobowe jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.

4. W sytuacji przesłania przez Pana/Panią Danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana zgodzie (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie dokumentów zawierających te dane.

5. Jeżeli przesłane Dane osobowe będą nieadekwatne do celu, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane przez Administratora.

IV. 5 ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
 1. W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą zbieram Dane osobowe w celach związanych z inicjacją i utrzymywaniem kontaktów biznesowych (np. wymiana wizytówek podczas spotkań biznesowych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest mój prawnie uzasadniony interes (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.

V. WYCOFANIE ZGODY I WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

2. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie:
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie mojego uzasadnionego interesu przez okres niezbędny do realizacji mojego uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie zgody, aż do wycofania zgody na przetwarzania Danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych celem zawarcia lub wykonania umowy, aż do momentu rozwiązania umowy,
 • przez okres wskazany w przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego).

2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie -jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty, którym powierzyłem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia, jeżeli dostęp taki jest lub będzie konieczny. Przykładowo będą to podmioty, które zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, prawnicy współpracujący ze mną, podmioty świadczące usługi księgowe, W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (np. sądom, prokuraturze, policji).

VIII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. W ramach korzystania przeze mnie z usług podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google, Jitsi Meet) podmioty te mogą gromadzić anonimowe dane na Pani/Pana temat i przechowywać je na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 2. Przekażę Pani/Pana Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jedynie, gdy jest to konieczne i zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony przede wszystkim poprzez:
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ  
    nadzorczy.

IX. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Wszystkim osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przeze mnie przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, a to
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
    gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
    zapomnianym”) – w przypadku gdy,

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
  przetwarzane,

(ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
  osobowych, a Administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego
  przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
  osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń,

(iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
  innej podstawy prawnej przetwarzania,

(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

(v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
  przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

(i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

(ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
  sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

(iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
  dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

(iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
  ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
  wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy:

(i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do
  zawarcia lub wykonania umowy oraz

(ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach
  informatycznych);

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy
    administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie
    uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – we wszystkich przypadkach
    związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do
    wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
    danych osobowych,
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
    przetwarzaniu Danych osobowych (w tym profilowaniu),
 1. Nie podejmuję wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

X. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

 1. Nie odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach mojego Serwisu. Zalecam zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko mojego Serwisu.

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Korzystam z plików cookies – niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam.
 2. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się” zezwala Pan/Pani na użycie plików cookies. Ustawienia cookies zawsze można zmienić lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze strony. Można również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe.
 3. Więcej informacji o cookies można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
XI.1 W JAKIM CELU STOSUJĘ PLIKI COOKIES WŁASNE?
 1. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności pozwalają one poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo moją stronę oraz w jaki sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy.
 2. W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.
 3. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.
XI. 2 W JAKIM CELU STOSOWANE SĄ PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
 1. W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Strony za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Strona wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na Pani/Pana temat, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina (Informacje te nie są mi przekazywane). Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Pan/Pani korzysta wchodząc na Stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli nie chce Pan/Pani, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące wizyt na stronie należy wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.
 2. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną i analizie danych.
XI. 3 CELE PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES
 1. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:
 • dostosowanie zawartości stron internetowych do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacja korzystania ze Strony;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pan/Pani ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika,
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku bezpośrednio z poziomu strony),
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej,
XI. 4 JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu końcowym. W każdym czasie może Pan/Pani dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
 2. Poniżej zamieszczam linki, gdzie można warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

XII. LOGI SERWERA

 1. Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować, w szczególności: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Pan/Pani został/a przekierowany/a na stronę. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Pana/Panią. Stanowią one jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną (dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem).

XIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2020 r.