Jak uzyskać więcej pieniędzy

za opiekę nad osobą niepełnosprawną?

Wielokrotnie trafiały do mnie osoby, które urzędnik poinformował, że „nie ma sensu się starać o świadczenie pielęgnacyjne.. bo nie dostaną…, gdyż niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu 18 lub 25 roku życia”.

Trybunał Konstytucyjny i sądy mają jednak odmienne zdanie… Niektórym urzędnikom wydaje się, że skoro istnieje dany przepis, to należy go stosować. Niekoniecznie…, zwłaszcza gdy przepis zostanie uznany za niezgodny z konstytucją.

Obecnie nie ma znaczenia kiedy powstała niepełnosprawność. Niestety organy często o tym nie informują albo wprowadzają w błąd opiekunów!

Dlaczego opiekunowie nie są informowani o możliwości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego?

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego władze powinny niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany przepisów tak, by przywrócić równe traktowanie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Do dziś jednak tego nie zrobiono. Ministerstwo twierdzi, że skoro ustawodawca nie zmienił niekonstytucyjnego przepisu, to obowiązuje on nadal. Spotkałem się nawet z przypadkami, gdy karano organy przyznające świadczenia pielęgnacyjne niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Jaka jest różnica między osobą zajmującą się w domu niepełnosprawnym dzieckiem, a tą, która rezygnuje z pracy, by opiekować się osobą, której niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu18 lub 25 roku życia? Zdaniem niektórych organów: ok. 1500 złotych miesięcznie. Jednak sądy nakazują czytanie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tak jakby jej art. 17 ust. 1b nie było. Przepis istnieje, ale należy zamykać oczy, gdy na niego trafimy.

Być może ustawodawca myślał, że jak nie zmieni treści przepisu, który został uznany za niezgodny z konstytucją, to nie będzie trzeba wypłacać szerokiej grupie opiekunów ww. świadczenia. Niekoniecznie się to udało. Decydujące znaczenie ma opinia Sądów, które orzekają na korzyść opiekunów osób niepełnosprawnych!

Czy wysokość otrzymywanych dochodów ma znaczenie, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Przysługuje ono niezależnie od wysokości dochodów rodziny (inaczej niż w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego – ocenę zasadności tego rozwiązania pozostawiam każdemu z Państwa).

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Od 1.01.2022 r. wynosi ono 2 119 zł .

Czy można otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, gdy przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł ?

Przesłanki przyznawania obu ww. świadczeń są zbliżone. Niemal każdy kto otrzymuje ww. niższe świadczenie ma prawo otrzymywać to wyższe. Nie można pobierać tych świadczeń równocześnie. Warto określić, że w sytuacji potwierdzenia przez organ przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zrezygnuje Pan/Pani z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że organy wymagały najpierw rezygnacji z ww. niższego świadczenia, aby wnioskować o to wyższe. Na szczęście sądy również w tym zakresie orzekają na korzyść ww. opiekunów. Do czasu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie trzeba rezygnować z otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2019 r., I OSK 8/19, LEX nr 2676639).

Dlaczego warto się odwołać?

Gdy pomagałem ww. opiekunom niejednokrotnie początkowo odmawiano im przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a dopiero po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z powołaniem się na dane orzecznictwo Sądów przyznawano im ww. świadczenie. Niestety czasem może okazać się niezbędne odwołanie od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na szczęście Sądy zazwyczaj znają liczne, korzystne dla opiekunów orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawy kończą się pomyślnie. Ww. postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Na jakie orzeczenia powołać się w odwołaniu?

Jeżeli organ odmawia przyznania ww. świadczenia, gdyż niepełnosprawność nie powstała w danym okresie należy powołać się na:

1) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., K 38/13, z którego wynika, że art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (wyrok jest dostępny pod adresem: (https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-38-13-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-521616967),

2) wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2019 r., I OSK 8/19, LEX nr 2676639 (i orzeczenia tam cytowane), z którego wynika, że nie jest dopuszczalne oparcie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części przepisu art. 17 ust. 1b u.ś.r., która została uznana za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (wyrok jest dostępny tutaj).

Jak uświadomić urzędnikowi obowiązujący stan prawny?

Może Pan/ Pani podjąć próbę uświadomienia organu o obowiązującym stanie prawnym poprzez wydrukowanie ww. wyroków i załączenie ich do wniosku o przyznanie świadczenie pielęgnacyjnego.

Czy powinienem konsultować się z prawnikiem przed złożeniem odwołania?

Przypadki poszczególnych osób mogą się różnić od siebie. Przykładowo trafiały do mnie osoby, względem których organ kwestionował także, że nie zrezygnowały z pracy celem opieki nad osobą niepełnosprawną. Jednak po załączeniu odpowiednich dokumentów otrzymywały one korzystną dla nich decyzję. Zdarzały się osoby, które informowano, że zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza rezygnacji z zatrudnienia (sądy mają w tym zakresie odmienne zdanie). Dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem przed złożeniem odwołania. Niestety wiele osób nie wie, że wystarczyło odpowiednio się odwołać, aby otrzymywać ponad 2 000 zł miesięcznie.

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego świadczy kompleksową obsługę w procesie uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego, w tym na etapie inicjowania tego postępowania. Istotne jest, aby na etapie przed złożeniem wniosku skompletować, a następnie złożyć odpowiednią dokumentację, potwierdzającą rezygnację lub nie podjęcie zatrudnienia oraz stosowną dokumentację medyczną wskazującą, iż osoba niepełnosprawna wymaga opieki, która uniemożliwia podjęcia pracy nawet na ½ etatu. Warto podczas wywiadu środowiskowego wskazać okoliczności istotne dla pomyślnego zakończenia sprawy. Nie warto rezygnować z otrzymywanych świadczeń (np. specjalnego zasiłku opiekuńczego, emerytury, itp.) przed złożeniem wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Należy złożyć do organu odpowiednie oświadczenie, iż zrezygnuje się z nich z datą otrzymania od organu zapewnienia, iż jedyną przesłanką uniemożliwiającą otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego jest otrzymywanie danego świadczenia.

Więcej moich artykułów, w tym wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych można znaleźć tutaj.

Jeśli mój artykuł okazał się przydatny możesz (oczywiście nie musisz) docenić moją osobę i postawić mi kawę: https://buycoffee.to/radcaprawnybochnia.pl

Published by

Wojciech Dmitrowski

Kobieta oddaje mężczyźnie klucze - Odstąpienie od umowy po upływie roku
Poprzedni Odstąpienie od umowy po upływie roku od jej zawarcia
Następny wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kobieta pomaga chodzić niepełnosprawnemu mężczyźnie

2 komentarze

  1. […] Po drugie wątpliwości budzi, czy projektowane rozwiązania byłyby zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Moim zdaniem treść projektowanych przepisów dyskryminuje niektórych opiekunów.  Powyższe mogłoby skutkować uznaniem omawianych przepisów za niezgodne z Konstytucją RP. W konsekwencji nie można wykluczyć, iż Sądy orzekałyby odmiennie od literalnej treści przepisów. Analogiczna sytuacja ma miejsce przykładowo, gdy Sądy wbrew literalnej treści przepisu przyznają świadczenie pielęgnacyjne nawet gdy niepełnosprawność podopiecznego powstała później niż po ukończeniu 18 lub 25 roku życia. Więcej na ten temat pisałem tutaj. […]

  2. […] Wysokość emerytury zależy od wielu okoliczności. Zależy ona, w tym od długości opłacania składek i wysokości otrzymywanych świadczeń.  Im dłużej składki emerytalne są odprowadzane , tym większą emeryturę możemy otrzymać. Im wyższe świadczenie otrzymuje opiekun, tym większą emeryturę może otrzymać. Przykładowo osoba otrzymująca świadczenie pielęgnacyjne ma szansę otrzymać wyższą emeryturę od osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy, gdy opłacały składki za ten sam okres. Jednak niemal każdy kto otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne (szczegóły tutaj:  […]