świadczę usługi prawne w dziedzinie:

Prawo administracyjne i podatkowe

Doświadczenie prawnika Wojciecha Dmitrowskiego – prawo administracyjne i podatkowe.

Prawo administracyjne i podatkowe stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego, której jestem właścicielem. Legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu rzeczonej gałęzi prawa.

Jako prawnik świadczyłem ponad 100 usług prawnych dotyczących prawa podatkowego i administracyjnego.  

Moja wiedza, oraz doświadczenie pomagały między innymi:

 • uzyskać zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za dom pomocy społecznej,
 • realizować przedsięwzięcia deweloperskie (kompleksowa obsługa deweloperów), bądź
 • uzyskać ulgę mieszkaniową i uniknąć podwójnego opodatkowania przez obywatela RP zbywającego nieruchomość za granicą lub
 • zmaksymalizować odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, lub
 • uczynić zadość obowiązkom wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub
 • dokonać podziału administracyjnego nieruchomości, lub
 • kwestionować bezczynność organów, lub
 • zalegalizować samowole budowlane, lub
 • podważać decyzje organów w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych lub opiekuńczych, lub
 • uczynić zadość obowiązkom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, lub
 • wykonać obowiązki wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, lub
 • realizować obowiązki wynikające z rozporządzenia (we) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Radca Prawny Dmitrowski – opinie w rzeczonych dziedzinach prawa

W swojej pracy wielokrotnie sporządzałem złożone opinie prawne, przykładowo w przedmiocie:

 • obowiązku udostępniania informacji przez klienta na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • analizy obowiązków klienta wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Nadto sporządzałem złożone opinie w przedmiocie obowiązków, jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jakie usługi prawne świadczy Kancelaria?

Egzemplifikując, Wojciech Dmitrowski Kancelaria Prawnego świadczy usługi, w tym porady prawne w nw. zakresie.

Po pierwsze prawnicy z ww. kancelarii pomagają klientom kwestionować bezczynność organów.

Nadto zajmują się oni także doradztwem prawnym celem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej albo rodzinnych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego.

Po trzecie misją Kancelarii jest udzielenie pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują, w tym opiekunom osób niepełnosprawnym. W tym celu niejednokrotnie skutecznie kwestionowaliśmy decyzje organów odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Szczegóły na ten temat są dostępne tutaj.

Dodatkowo wspieramy naszych klientów celem zalegalizowania samowoli budowlanych.

Po piąte ustalamy krąg beneficjentów rzeczywistych danej jednostki.

Nadto reprezentujemy strony w sporach z organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

Po siódme, jako prawnicy, m.in. kwestionujemy ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Nadto pomagamy uniknąć kar nałożonych przez organy administracyjne.

Co więcej świadczymy także usługi prawne dotyczące podziału administracyjnego nieruchomości.

Po dziewiąte prawnicy Kancelarii radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego sporządzają opinie prawne w przedmiocie omawianej materii.