Odstąpienie od umowy po upływie roku

od jej zawarcia

Przedsiębiorco myślisz, że jeżeli wykonałeś należycie przedmiot umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu klienta), to nie będziesz musiał zwracać zapłaconej Tobie ceny? Niekoniecznie…Możliwe jest odstąpienie od umowy po upływie roku od jej zawarcia.

Ostatnio analizowałem przypadek jednego z przedsiębiorców, który nie informował konsumentów o przysługujących im prawach odstąpienia od umów.

 

Obowiązek informowania o prawie odstąpienia od umowy

 

Jeżeli zawierasz umowę z konsumentem w ww. sposób musisz poinformować go o tym, że może on w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów ustawowo określonych1) odstąpić od umowy.

Wyjątki od tej zasady określa art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta2 (przykładowo nie trzeba spełniać powyższego obowiązku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia).

Zaginąłeś w „dżungli przepisów”? nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Omawiany obowiązek informowania o prawie odstąpienia nie jest jedynym. Obowiązków informacyjnych jest znacznie więcej – por. np. art. 12 ww. ustawy.

 

Co powoduje brak poinformowania o ww. prawie odstąpienia od umowy?

 

Powyższy termin ulega przedłużeniu aż o 12 miesięcy (łącznie wynosi on 12 miesięcy i 14 dni)! Przykładowo przedsiębiorca zrealizuje daną usługę, a konsument po 12 miesiącach informuje go, że odstępuje od umowy. Przedsiębiorca musi zwrócić wówczas wpłacone środki pieniężne, a konsument, to co otrzymał od przedsiębiorcy.

Nawet nieumyślne nie wypełnienie ww. obowiązków względem konsumentów może wiązać się, w szczególności z karą finansową w wysokości nawet 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary2! Jeżeli ww. obrót nie przekracza równowartości 100 000 euro, kara pieniężna może wynieść nie więcej niż 10 000 euro.

 

Jak zminimalizować ryzyko związane z prawem konsumenta do odstąpienia od umowy?

 

Należy:

1)      poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy oraz poprosić konsumenta o pisemne potwierdzenie zapoznania się  przez niego z tą informacją oraz

2)      rozpocząć realizację świadczenia przedmiotu umowy:

       a) po upływie terminu na odstąpienie od umowy albo

       b) po odebraniu od konsumenta pisemnego:

          – żądania rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej oraz

         – oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy.

 Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy:

1)      po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy oraz

2)      przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (a przedmiot umowy nie został w całości zrealizowany)

       ma on obowiązek zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument poinformował      

       przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy.

 

Jak uprościć sobie życie?

 

Można wykorzystać wzory załączone do ww. ustawy (dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf). Wzory te dotyczą jedynie obowiązków informacyjnych związanych z omawianym prawem odstąpienia (a nie wszystkich obowiązków określonych w art. 12 ww. ustawy) lub innych przepisach (np. określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą należy stosować, gdy świadczymy usługi w ten sposób).

Przedsiębiorco, w razie sporu, to na Tobie spoczywa obowiązek wykazania zrealizowania ww. obowiązków, a prawnicy konsumenta lub organu Twoje uchybienia wykorzystają. Nie wystarczą ustne zapewnienia, że realizowało się ww. obowiązki…

     1.      Szerzej na ten temat – por. art. 27, 33-35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2020 r., Poz.1076.

     2.      Por. art. 24 ust. 2 pkt 2 zw. z art.  106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2020 r., Poz.1076.

Więcej moich artykułów, w tym dotyczących obowiązków przedsiębiorcy jest dostępna tutaj.

Published by

Wojciech Dmitrowski

przedsiębiorca, siedzący na schodach zastanawia się o jakich obowiązkach prawnych zapominają przedsiębiorcy?
Poprzedni O jakich obowiązkach prawnych zapominają przedsiębiorcy? – cz. I
Następny Jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną?
Dwie kobiety, w tym osoba niepełnosprawna zastanawiają się jak uzyskać świadczenie wspierające?

Comments are closed.