kancelaria świadczy usługi w dziedzinie

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

radca prawny Wojciech Dmitrowski

Udzieliłem około stu porad prawnych z zakresu dziedziny: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu wyżej określonej dziedziny prawa.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to dziedzina, z którą styka się każdy pracownik lub pracodawca. Podstawowym aktem prawnym regulującym ww. materię jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Reguluje on m.in. takie zagadnienia, jak równe traktowanie w pracy oraz nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę. Wskazuje on także uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Wyżej wymieniona ustawa określa także przykładowo zasady wynagradzania pracowników.

Czym jest prawo ubezpieczeń społecznych?

Zasadniczo ww. gałąź prawna reguluje kwestie odnoszące się do zapewnienia świadczeń osobom nie mogącym (np. wskutek choroby) utrzymać się z własnej pracy. Podstawowym aktem prawnym regulującym rzeczoną materię jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320). Dotyczy ona m.in zasad obliczania wysokości świadczeń lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Zakres usług/porad prawnych – przykłady

Świadczona przeze mnie pomoc prawna pomagała między innymi podważyć decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym w sprawach zakończonych prawomocną decyzją wskutek błędu organu rentowego.

Specjalizuję się również m.in. w udzielaniu pomocy prawnej dotyczącej uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytury, renty lub odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nadto, jako prawnik pomagałem, w szczególności doprowadzić do ponownego obliczenia świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatkowo pomagałem m.in:

  • w sprawach dotyczących zwolnień grupowych, lub
  • sporządzić i opiniować dokumentację związaną z zatrudnieniem m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy odpowiedzialności materialnej.

Nadto przez wiele lat świadczyłem pomoc prawną w rzeczonej dziedzinie, jako radca prawny in house.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa. Jest ona dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.

PRAWO PRACY ONLINE

Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie usług także online. Szczegóły są dostępne tutaj.

Jeżeli ma Pan/ Pani problemy lub wątpliwości prawne z rzeczonego zakresu, to zapraszam do skorzystania z moich usług.