Zwrot majątku od ex partnera/ki – czy to możliwe? - radca prawny Dmitrowski wyjaśnia

Zwrot majątku od ex partnera/ki – czy to możliwe?

Zamieszczam artykuł o tym, co zrobić, gdy przekazano znaczny majątek na rzecz partnera albo partnerki, a związek nie skończył się „happy endem” Wyjaśniam, jak można żądać zwrotu majątku (np. prezentów, środków pieniężnych) od ex partnera/ki.

Poniższy artykuł może pomóc osobom, które przekazywały znaczny majątek na rzecz partnera albo partnerki. Kiedyś trafiła do mnie dziewczyna, która przekazała na rzecz chłopaka kwotę kilkudziesięciu tysięcy euro. Nie sposób wówczas nie zadać sobie pytania, czy można odzyskać majątek przekazany w trakcie trwania związku? Z orzeczeń sądów wynika, że jest to możliwe, nawet gdy nie zawarto małżeństwa.

Szczegóły omawiam poniżej.

Zwrot majątku od ex partnera/ki – orzeczenia

Temat zwrotu majątku od ex partnera/ki był wielokrotnie poruszany przez Sądy.

Argumentują one, że skoro związek nie zakończył się zawarciem małżeństwa, to nie został osiągnięty cel inwestycji. Innymi słowy należy twierdzić i udowadniać, że majątek był przeznaczany na rzecz ex partnera/ki, gdyż liczono w przyszłości na dalsze trwanie związku i zawarcie małżeństwa. Wyjaśniam, że zwrot majątku może nastąpić także gdy ex partnerzy nie zamieszkiwali razem. Pisząc „językiem ustawy” – należy powołać się na przepisy regulujące świadczenie nienależne (art. 405 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 410 § 1 i 2 tej ustawy).

Przykład

Pani X była partnerką Pana Y. W trakcie trwania ich związku Pani X darowała Panu Y kwotę 10 000 zł. Miała ona nadzieję, że ww. związek zostanie sformalizowany poprzez zawarcie małżeństwa. Tak się jednak nie stało. Wobec powyższego Pani X ma prawo żądać zwrotu kwoty 10 000 zł od Pana Y.

Jak udowodnić przekazanie majątku?

Sposób udowodnienia przekazania majątku jest zależny od sposobu jego dokonania. Przykładowo w sprawie, którą prowadziłem dokonywane były przelewy na rachunek bankowy ex-partnera. Dlatego stanowiły one dowód w sprawie. Można też wykorzystać zeznania świadków. Zasadne jest również wystosowanie pisma do ex-partnera wzywające do zwrotu danego majątku. Wówczas niejednokrotnie w odpowiedzi były konkubent potwierdza, że otrzymał określony majątek, ale nie odda go z danych powodów. Wówczas na etapie sądowym można wykorzystać to potwierdzenie. Wyjaśnia się wówczas, że były partner nie kwestionował, że otrzymał majątek od ex- partnera/ki na etapie przedsądowym, a dopiero przed sądem zmienił zdanie. Pomocne mogą okazać się wiadomości sms lub korespondencja elektroniczna, w której ex partner/ka potwierdza otrzymanie majątku. Dowodem jest także przesłuchanie stron (tj. byłych partnerów). Może się okazać, że były konkubent w ogóle nie będzie kwestionował otrzymania danego majątku.

Inne podstawy prawne żądania zwrotu majątku

Celem żądania zwrotu majątku od ex partnerki/a można rozważyć również wykorzystanie treści art. 898 Kodeksu cywilnego. Przepis ten reguluje zasady odwołania darowizny. Pamiętać należy, że dotyczy to sytuacji, gdy obdarowany okazał się rażąco niewdzięczny względem darczyńcy. Istnieje też ustawowy termin, w trakcie którego można dokonać ww. odwołania. Nieodpuszczalne jest dokonanie tego po roku od daty dowiedzenia się przez darczyńcę o niewdzięczności obdarowanego.

Jeżeli ex partner/ka wykorzystywała naiwność drugiej osoby warto też powołać się na naruszenie zasad współżycia społecznego.

Wyjaśniam, że niniejszy artykuł nie dotyczy sytuacji ustania majątkowej wspólności małżeńskiej. Te kwestie regulują odrębne przepisy.

Byli partnerzy coraz częściej dochodzą swoich praw. Media informowały o przypadku, gdy pewien pan żądał zwrotu od ex-partnerki kwoty 1500 złotych. Kwotę tę wydał na zakup akumulatora do samochodu dla „swojej ukochanej”. Zdarzały się nawet przypadki, gdy żądano zwrotu pieniędzy przeznaczonych na operację plastyczną ex-partnerki.

Więcej moich artykułów jest dostępnych tutaj.

Przydatne orzeczenia

  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6.06.2006 r., sygn. I Aca 131/06,dostępny tutaj,
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2015 r., IV CSK 772/14, dostępny tutaj.

Published by

Wojciech Dmitrowski

Czy możlwie będzie pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego - prawnik Dmitrowski wyjaśnia
Poprzedni Projekty ustaw pozwalające na pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego
Następny Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS
zaoszczędzone pieniądze po skorzystaniu ze wzoru wniosku zwolnienie z opłaty za DPS

Comments are closed.