Zmiana zasad rozliczania zagranicznych dochodów

Autor: prawnik Wojciech Dmitrowski, Bochnia, styczeń 2021 r.

Zmiana zasad rozliczania zagranicznych dochodów w Polsce wynika z likwidacji ulgi abolicyjnej. Dotychczas wielu Polaków pracujących za granicą nie musiało płacić podatku dochodowego od zagranicznych dochodów.

Obecnie niektóre osoby pracujące za granicą będą musiały liczyć się z koniecznością dopłaty podatku w Polsce.  Szczegóły poniżej.

Kogo dotyczą ww. zmiany?

Będą one dotyczyć rezydentów podatkowych w Polsce, pracujących przykładowo w takich krajach, jak Austria, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, Finlandia, Portugalia, Norwegia, czy Słowacja.

Kto jest rezydentem podatkowym w Polsce?

Są to osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce. Innymi słowy należy ocenić, czy dana osoba w danym roku podatkowym:

1) posiadała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dla uznania danej osoby za rezydenta podatkowego w Polsce wystarczające jest spełnienie jednej z ww. przesłanek.

Miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania, to są odmienne pojęcia.

Co to jest „centrum interesów osobistych”?

„Centrum interesów osobistych”, to przede wszystkim kraj przebywania rodziny, głównie współmałżonka (lub partnera życiowego) oraz małoletnich dzieci. W dalszej kolejności należy ocenić inne czynniki, w tym kraj podejmowania aktywności społecznej, obywatelskiej lub uprawiania hobby.

Co to jest „centrum interesów gospodarczych”?

„Centrum interesów gospodarczych” stanowi kraj uzyskiwania większości dochodów. W dalszej kolejności ocenia się, w szczególności miejsce inwestowania i posiadania majątku, zaciągniętych kredytów oraz usytuowania kont bankowych.

Czy kolejność wymienienia ww. kryteriów ma znaczenie?

Tak, w pierwszej kolejności ustala się miejsce gdzie przebywa ww. rodzina. Gdy podatnik nie ma najbliższej rodziny, dopiero wówczas decydujące znaczenie przypisuje się centrum interesów gospodarczych.

Czy osoba nie będąca rezydentem podatkowym w Polsce musi płacić podatek?

Jeżeli dana osoba nie jest rezydentem polskim, to wtedy płaci podatek dochodowy w Polsce jedynie od dochodów uzyskanych w Polsce. Innymi słowy dochody otrzymane za granicą nie podlegają opodatkowaniu.

Czy osoba będąca rezydentem podatkowym w Polsce musi płacić podatek?

Zmiana zasad rozliczania zagranicznych dochodów ma doniosłe konsekwencje. Jeżeli dana osoba jest rezydentem polskim, to może być ona zobowiązana do zapłaty różnicy między polskim podatkiem dochodowym, a zagranicznym. Innymi słowy nastąpi pomniejszenie polskiego podatku o podatek zapłacony za granicą. Niejednokrotnie może to być znaczna kwota. W większości krajów kwota wolna od podatku jest o wiele wyższa niż w Polsce.

Dodatkowo w Polsce drugi próg podatkowy określony jest już od kwoty 85 528 zł. W niektórych krajach wystarczające jest osiąganie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, aby w Polsce wpaść w stawkę podatkową wynoszącą aż 32 %.

Nadto w niektórych przypadkach powstanie obowiązek wpłaty w Polsce zaliczek na podatek dochodowy.

Od kiedy obowiązują ww. zmiany?

W większości przypadków zmiany dotyczą dochodów otrzymanych po 1.01.2021 r., za które należy się rozliczyć do końca kwietnia 2022 r.

Więcej moich artykułów jest dostępnych tutaj.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, dostępna tutaj.

Published by

Wojciech Dmitrowski

testament, w którym pozbawiono prawa do zachowku
Poprzedni Jak najskuteczniej pozbawić prawa do zachowku?
Następny Jak uniknąć podatku od zagranicznych dochodów?
Na stole stoją świnka - skarbonka oraz zaoszczędzone pieniądze

One Comment