Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka

Autor: prawnik Wojciech Dmitrowski, Bochnia, 22.01.2021 r.

Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka stanowi „koło ratunkowe” dla osób, które nie mają możliwości ich spłacić. Sąd może umorzyć całość albo część długów, nawet jeśli zadłużenie powstało wskutek rażącego niedbalstwa osoby zadłużonej.

Dla kogo upadłość konsumencka jest najbardziej opłacalna?

Upadłość konsumencka służy spłaceniu długów na tyle, na ile jest to możliwe oraz oddłużeniu dłużnika. Polega ona na tym, że w pierwszej kolejności likwidowany jest majątek dłużnika, o ile go posiada. Innymi słowy majątek ten będzie sprzedawany. Dlatego najbardziej korzystne będzie skorzystanie z ww. upadłości przez osoby, które nie posiadają w ogóle majątku albo posiadają go w niewielkim rozmiarze.

Dopiero, jeżeli likwidacja majątku dłużnika nie pozwala na spłatę całości długów, to wówczas zasadniczo Sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Polega on na tym, że dłużnik musi spłacić część długów w ratach określonych przez Sąd. Będą one ustalone proporcjonalnie do możliwości majątkowych i zarobkowych dłużnika. Uwzględnia się konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Po realizacji ww. planu Sąd umorzy pozostałe długi. Innymi słowy dłużnik uwolni się od części długów bez konieczności ich spłaty.

Sąd w wyjątkowych sytuacjach nie ustala w ogóle planu spłaty. Ma to miejsce, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat. Innymi słowy dłużnik może uwolnić się od całości długów bez konieczności ich spłaty.  Może to nastąpić także w sytuacji, gdy dłużnik nie miał jakiegokolwiek majątku, podlegającego likwidacji.

Upadłość konsumencka – kto może złożyć wniosek?

Zazwyczaj upadłość kojarzy się z upadającymi przedsiębiorstwami. Jednak wniosek o upadłość konsumencką może ogłosić także osoba, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. Może go zgłosić także w określonych przypadkach wierzyciel.

Każdorazowo dłużnik musi być niewypłacalny. Innymi słowy musi on mieć co najmniej jednego wierzyciela, któremu nie reguluje wymagalnych zobowiązań. Przykładowo dłużnik nie płaci rat kredytu, których termin upłynął.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Główne skutki ww. zdarzenia omawiam poniżej.

W momencie ogłoszenia ww. upadłości dochodzi do połączenia wszelkich postępowań prowadzonych przez wierzycieli. Od tej pory zasadniczo występuje jedno postępowanie, które prowadzi syndyk.

Co do zasady ogłoszenie upadłości skutkuje wstrzymaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Od tej pory będą one umarzane bądź prowadzone przez syndyka.

Powyższe ogłoszenie powoduje także, iż dłużnik traci możliwość swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Musi on także wskazać i wydać syndykowi cały majątek i odpowiednią dokumentację. Syndyk może także zająć majątek dłużnika.  

Nadto ogłoszenie upadłości powoduje, że wymagalne stają się wszystkie zobowiązania dłużnika. Przykładowo dotychczas spłacana ratalnie pożyczka stanie się natychmiastowo płatna w pełnej wysokości. Dłużnik nie będzie już jej spłacał na dotychczasowych zasadach.  Sposób jej uregulowania określi syndyk.

Dłużnik będzie mógł jedynie zawierać drobne umowy dotyczące życia codziennego. Będą one finansowane ze środków, nie zajętych przez syndyka.

Jakie długi mogą być umorzone?

Zasadniczo umorzeniu podlegają wszelkie długi, w tym wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Jednak od tej zasady są wyjątki. Dotyczą one w szczególności długów alimentacyjnych oraz kary grzywny.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie ww. upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu, dostępnym tutaj.

Więcej moich artykułów jest dostępnych tutaj.

 Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, dostępna tutaj.

Published by

Wojciech Dmitrowski

Na stole stoją świnka - skarbonka oraz zaoszczędzone pieniądze
Poprzedni Jak uniknąć podatku od zagranicznych dochodów?
Następny Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka
niepełnosprawny mężczyzna wstaje z łóżka z pomocą żony

Comments are closed.