REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU INTERNETOWEGO RADCAPRAWNYBOCHNIA.PL

§ 1. 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie: 

1) Formularz – formularz kontaktowy dostępny na stronie radcaprawnybochnia.pl, który umożliwia Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą, 

2) Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

3) Usługa – świadczenie pomocy prawnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideokonferencji, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), 

4) Usługodawca – Wojciech Dmitrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego, NIP:868 186 65 19, REGON: 122964025, 

5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza korzystać z usług Serwisu; 

6) Serwis/Strona – strona WWW dostępna pod adresem: www.radcaprawnybochnia.pl,

7) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem serwisu. 
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu. 
 3. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi. 
 4. W przypadku korzystania ze Strony należy działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest, w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. 
 5. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu zbierane są dane Usługobiorcy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług (imię, nazwisko, adres elektroniczny). Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności i plików cookies. 
 6. Usługodawca informuje, że: 

1) można się z nim kontaktować za pomocą formularza, poczty elektronicznej: kontakt@radcaprawnybochnia.pl, usług wideokonferencji lub nr telefonu: 785 425 551, 

2) jest on wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

3) legitymuje się tytułem zawodowym radcy prawnego (uzyskanym w Rzeczpospolitej Polskiej), 

4) jest członkiem samorządu radców prawnych, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem wpisu: KR-3631, 

5) obowiązują go zasady określone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. dostępnego na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych (w chwili powstawania niniejszego regulaminu dostępnej pod adresem https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/), w tym obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji, uzyskanych podczas świadczenia usługi.

§ 3 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi: 

1) odpłatne: polegające na: 

a) sporządzeniu projektu pisma na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę, 

b) udzieleniu porady prawnej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość – telefon, e-mail, formularz, Jitsi Meet

2) nieodpłatne polegające na: 

a) możliwości korzystania z treści umieszczonych przez Usługodawcę na Stronie, 

b) na wysyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej lub marketingowej. 

2. Przykładowa lista, rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę znajduje się na Stronie w zakładce moja praktyka i doświadczenie. 

§ 4 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

Dla Korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie: 

1) komputerem lub urządzeniem mobilnym posiadającym dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps), wyposażonym w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS, 

2) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 

3) odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną,

4) włączoną obsługą plików cookies,

§ 5 

ZAGROŻENIA I ZABEZPIECZENIA 

 1. Usługodawca informuje, że zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorcy jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. 
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

1) złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; −programy szpiegujące, 

2) programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, 

3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 

4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, 

5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika. 

 1. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności zasadne jest, aby Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu w: 

1) aktualizowany na bieżąco program antywirusowy, 

2) zaporę sieciową typu firewall, 

3) szyfrowanie poczty elektronicznej na poziomie transmisji za pomocą odpowiedniego protokołu, np. TLS lub SSL. 

 1. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie ze Strony, w tym korzysta on z: 

1) serwera poczty elektronicznej obsługującego szyfrowanie na poziomie transmisji za pomocą protokołu RSA i SSL, 

2) programu antywirusowego, który jest stale aktualizowany, 

3) zapory sieci typu firewall.

5. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest ustalenie innych sposobów zabezpieczeń, w tym korespondencji mailowej, np. zabezpieczanie załączników do wiadomości e-mail hasłem, szyfrowanie załączników, szyfrowanie całej treści wiadomości. 

§ 6 

PLIKI COOKIES I JITSI MEET

1.Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej w Serwisie.

 1. Dostawcą usługi wideokonferencji Usługodawcy jest 8×8, Inc., 675 Creekside Way Campbell, CA 95008, USA, z którym zawarta została umowa przetwarzania danych wraz z tzw. standardowymi klauzulami umownymi. Komunikacja jest szyfrowana w standardzie TLS 256 bit na całej drodze Usługodawca – Usługobiorca (szyfrowanie end-to-end) przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Co do zasady przetwarzanie danych poza UE nie odbywa się, w szczególności aplikacja „Jitsi Meet” nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Jeśli podałeś adres‑e‑mail w „spotkaniu online”, zostanie wywołana usługa „Gravatar” firmy Automattic Inc. (USA). Serwery Automattic Inc. mogą również znajdować się poza UE. Ponadto nie możemy wykluczyć przekierowywania danych za pośrednictwem serwerów internetowych zlokalizowanych poza UE EOG, co może mieć miejsce w szczególności w przypadku obecności uczestników na „spotkaniach online” w państwie trzecim. Więcej informacji na temat „Jitsi” można znaleźć na stronie: https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/ i https://www.8×8.com/terms-and-conditions/privacy-policy#cinfo.
   

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

 1. Zawartość strony i jej struktura są chronione prawami autorskimi. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie materiałów dla celów komercyjnych, bez zgody Usługodawcy. 
 2. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Usługobiorcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentu w ramach dozwolonego użytku, natomiast rozpowszechnianie dokumentu wymaga zgody Usługodawcy. 

§ 8

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej. 
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób: 

1) Usługobiorca wysyła za pomocą formularza dostępnego na Stronie zapytanie, które powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany. W razie potrzeby Usługodawca powinien załączyć skany wszystkich niezbędnych dokumentów. Usługodawca zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługobiorcy lub Usługodawcy; 

2) złożenie oferty zawarcia umowy przez Usługobiorcę następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza; 

3) po zapoznaniu się z treścią wiadomości Usługodawca ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi; 

4) w przypadku posiadania przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi wysyła on do Usługobiorcy wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę; 

5) w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Usługobiorcę, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii o numerze 67 1870 1045 2083 1068 6084 0001 oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę; 

6) w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości e-mail od Usługobiorcy zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. 

7) Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas wykonanie Usługi następuje po 14 dniach od złożenia zamówienia, chyba że strony ustanowią inaczej.  

§ 9

WYNAGRODZENIE 

 1. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT. Usługodawca za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny lub na prośbę Usługobiorcy, przekazaną w treści formularza lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@radcaprawnybochnia.pl fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach. 
 2. W przypadku kontaktu telefonicznego z Usługodawcą opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. 
 3. Wysokość wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę ustalane jest na poziomie zależnym w szczególności od rodzaju i wartości sprawy, czasu i nakładu pracy radcy prawnego oraz stopnia skomplikowania prowadzonych spraw.

§ 10

ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w sytuacji, gdy: 

1) Usługobiorca nie przekazał informacji lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi, 

2) świadczenie usługi byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami lub przepisami aktów prawnych obowiązujących członków samorządu radców prawnych, w tym naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, ograniczenia niezależności Usługodawcy, albo gdy powodowałoby konflikt interesów, w szczególności, gdy posiadana przez Usługodawcę wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe, dawałaby Usługobiorcy nieuzasadnioną przewagę, 

3) Usługobiorca przekazał Usługodawcy dane mające charakter bezprawny, 

4) Usługobiorca wystąpił z ofertą wykraczającą poza zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę. 

 1. W przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania przez niego informacji uprawniających do odmowy świadczenia Usług. 
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie Usługi może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 3. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 4. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi: 

1) gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Usługodawcę, 

2) po upływie 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usługi. 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 2. Usługobiorca może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

§ 11

REKLAMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@radcaprawnybochnia.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Usługodawca w odpowiedzi na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. 
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu. 
 8. Wszelkie informacje zamieszczane na Stronie w zakładce Blog mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych tam materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. 

§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (w chwili powstawania niniejszego regulaminu są one dostępne pod adresem

§ 13

ZMIANY REGULAMINU 

Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia danej Umowy z Usługobiorcą. 

Załącznik 1 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  Pobierz plik PDF

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  Pobierz plik PDF