Kobieta pomaga chodzić niepełnosprawnemu mężczyźnie

wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Poniżej zamieszczam wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którym odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z powodu stwierdzenia, że niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu18 lub 25 roku życia. ………..(miejscowość), dnia…. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ……. za pośrednictwem:               …………(należy wskazać organ,  decyzję) Skarżący:        ……………….(imię, nazwisko), ul. …………… Odwołanie od decyzji ………… nr ………… z dnia ……………….. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Działając w imieniu własnym wnoszę odwołanie od ww. decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia […]

Czytaj dalej