Dwie kobiety, w tym osoba niepełnosprawna zastanawiają się jak uzyskać świadczenie wspierające?

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Od stycznia 2024 r. istnieje możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne świadczenia wspierającego. Jego wysokość sięga nawet do 3919,00 zł. Przysługuje ono niezależnie od wysokości dochodu tej osoby lub jej rodziny. Jak uzyskać świadczenie wspierające? Odpowiedź zamieszczam w niniejszym artykule. 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE – WARUNKI

Po pierwsze należy być osobą posiadającą lekki, umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej sprzed 1 stycznia 1998 r., traktuje się na równi z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Warunek ten jest spełniony także jeżeli ZUS wydał orzeczenie o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Po drugie, należy ukończyć 18 lat.

Po trzecie, aktualnie należy uzyskać decyzję, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie minimum 87 punktów na 100 możliwych.

Od 2025 r. wystarczające będzie uzyskanie 78 pkt, a od 2026 r. – 70 punktów. 

Dla osób, których opiekunowie otrzymywali zasiłek dla opiekuna bądź świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wymagane minimum jest niższe. Wynosi ono 70 punktów już od 2024 r.  Świadczenia te musiały być pobierane 1 stycznia 2024 r. lub później.

Co istotne, opiekun osoby niepełnosprawnej nie musi rezygnować z zatrudnienia, aby świadczenie zostało przyznane.

Wbrew mitom, jakie się pojawiły aktualnie świadczenie wspierające mogą otrzymać nie tylko osoby leżące.

UZYSKANIE ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO – ETAP I

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Składa się go do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ewentualnie można go złożyć do powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który przekaże go do ww. organu. Jest to zasadne, gdy dana osoba składa jednocześnie wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o ustalenie poziomu potrzeb wsparcia.

Do wniosku należy załączyć kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Jest on dostępny tutaj. Dodatkowo należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Będzie to orzeczenie o niepełnosprawności albo wydane przez ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może to być także orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Zdarzają się sytuację, gdy dana osoba nie posiada takich dokumentów. Wówczas omawiany wniosek można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Poziom potrzeb wsparcia organ ustala na podstawie obserwacji i wywiadu bezpośredniego oraz ww. kwestionariusza.

Ustalenie przez organ poziomu wsparcia może nastąpić w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli w punkcie drugim wniosku zaznaczy się, że nie jest możliwe sporządzenie oceny przez osobę niepełnosprawną ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia to dalszą część wniosku powinna wypełnić inna osoba, np. członek rodziny. W tej sytuacji wniosek podpisuje taka inna osoba. Wówczas należy załączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) dla niej podpisane przez osobę niepełnosprawną.

Co zrobić, gdy stan zdrowia niepełnosprawnego uniemożliwia podpisanie się?

Jeżeli stan zdrowia niepełnosprawnego uniemożliwia podpisanie się to również wtedy można udzielić upoważnienia.

Po pierwsze taka osoba może uczynić na upoważnieniu tuszowy odcisk palca. Wówczas osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis.

Po drugie, upoważnienie może podpisać inna osoba, a jej podpis poświadczy notariusz albo wójt bądź burmistrz lub prezydent miasta albo starosta bądź marszałka województwa.

Ww. wniosek może złożyć ośrodek pomocy społecznej, o ile niepełnosprawny wyraził na to zgodę.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wniosek podpisuje opiekun albo kurator.  Wówczas należy załączyć zaświadczenie sądowe, z którego wynika, iż dana osoba jest opiekunem albo kuratorem. Wówczas nie trzeba załączać dodatkowego upoważnienia (pełnomocnictwa).

Omawiany wniosek można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE? – ETAP II

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć jedynie elektronicznie. Składa się go dopiero po tym, jak decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Warto złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oświadczenie o  zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, aby szybciej to nastąpiło. Oczywiście dotyczy to jedynie sytuacji, jeżeli nie ma się zamiaru kwestionowania takiej decyzji.

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE?

Wysokość świadczenia zależy od ustalonego poziomu potrzeb wsparcia. Na chwilę obecną osoby, które otrzymały od 70 do 74 punktów otrzymają 713 zł, a w przedziale od 75 do 79 punktów świadczenia wynosi 1069 zł. W sytuacji posiadania od 80 do 84 punktów świadczenie wspierające wynosi 1425 zł, a w przedziale od 85 do 89 punktów wynosi ono 2138 zł. Osoby posiadające od 90 do 94 punktów otrzymają 3206 zł. Aktualnie maksymalna jego wysokość to 3919 zł. Otrzymają ją osoby legitymujące się punktami w ilości od 95 do 100.

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego świadczy kompleksową obsługę w procesie uzyskiwania świadczenia wspierającego, w tym na etapie inicjowania tego postępowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Specjalizujemy się w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz o uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Przykłady spraw wygranych dla Klientów Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym to:

  • wyrok NSA z dnia 13 lutego 2024 r., sygn. I OSK 647/23, dostępny tutaj
  • wyrok NSA z 10.01.2024 r., I OSK 2414/22, LEX nr 3691666, dostępny tutaj.
  • wyrok NSA z dnia 28 grudnia 2023 r., sygn. I OSK 2016/22, dostępny tutaj. 
  • wyrok NSA z 6.02.2024 r., I OSK 157/23, dostępny tutaj

Więcej moich artykułów można znaleźć tutaj.

Jeśli mój artykuł okazał się przydatny możesz (oczywiście nie musisz) docenić moją osobę i postawić mi wirtualną kawę klikając tutaj. 

Published by

Wojciech Dmitrowski

radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?
Poprzedni WZÓR - UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI

Comments are closed.